פתיחת תפריט ניידים

מכרזים סגורים

2018 / 07 - מכרז קאנטרי קלאב

תאריך פרסום: 30/12/2018
תאריך אחרון להגשה: 27/01/2019
קבצים קשורים:
הודעה מספר 7 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 6 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 5 למציעים + דף מידע
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 4 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 3 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 2 למציעים
File:PDF file icon.svg
הודעה מספר 1 למציעים
File:PDF file icon.svg
נספח א - הזמנה להציע הצעות
File:PDF file icon.svg
נספח ב - הצהרת המציע והצעה כספית
File:PDF file icon.svg
נספח ג - הסכם הקמה
File:PDF file icon.svg
נספח ד - הסכם הפעלה ונספחיו
File:PDF file icon.svg
נספח ד - מפרט תפעול ותחזוקה
File:PDF file icon.svg
נספח ה - מפרט טכני מיוחד
File:PDF file icon.svg
 נספח ה - תנאים כלליים מיוחדים לנספח הטכניFile:PDF file icon.svg